peak

peak

ผู้เยี่ยมชม

peak2339@hotmail.com

  สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์มรดก (11735 อ่าน)

15 มิ.ย. 2554 12:21

คุณแม่ผมตาย มีที่ดินมรดกอยู่ 1 แปลง เป็นชื่อคุณแม่ผมคนเดียว
คุณแม่มีทายาทรวม 3 คน คือ สามีจดทะเบียนตามกฎหมาย(คุณพ่อผม)
พี่ชายคนโตและผมซึ่งเป็นลูกชายคนเล็ก
ต่อมาศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้คุณพ่อผมเป็นผู้จัดการมรดก

ในระหว่างที่คุณพ่อผมในฐานะผู้จัดการมรดก ยังไม่ได้จัดการมรดกที่ดินแปลงนี้ให้กับทายาท
ปรากฏว่า คุณพ่อผมและและพี่ชายคนโต ได้ไปลงนามใน หนังสือสัญญาจะซื้อหรือสัญญาวางมัดจำ
ในฐานะผู้จะขาย กับบุคคลอื่น (ผู้จะซื้อ) โดยข้อความในหนังสือสัญญาระบุชัดเจนว่า

ข้าพเจ้า ....ชื่อลูกชายคนโต...... , .......ชื่อสามี........ ในฐานะส่วนตัวและผู้จัดการมรดกของ ....ชื่อคุณแม่....
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่าผู้จะขายฝ่ายหนึ่ง กับ ...........................

ผมในฐานะลูกชายคนเล็ก เ็ป็นหนึ่งในทายาท ขอเรียนถามว่า

1.คุณพ่อผมและพี่ชายคนโต มีสิทธิขายที่ดินมรดกแปลงนี้หรือไม่
2.ถ้ามีหลักฐานยืนยันว่า ในวันที่มีการลงนามในสัญญาดังกล่าว ผู้จะซื้อทราบดีว่า
-ที่ดินแปลงนี้ หลังโฉนดเป็นชื่อของคุณแม่ผม
-คุณพ่อผมในฐานะที่เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล ยังไม่ได้จัดการโอนมรดกให้กับทายาท
-พี่ชายคนโต เป็นเพียงทายาทที่ยังไม่ได้รับมรดกที่ดินแปลงนี้
ขอเรียนถามว่า
2.1.ผู้จะซื้อ สามารถนำสัญญาดังกล่าว ไปฟ้องร้อง หรือ ฟ้องบังคับ เพื่อโอนที่ดินแปลงมรดกนี้
ไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จะซื้อ
ได้หรือไม่
2.2.คุณพ่อผม , พี่ชายคนโต ในฐานะผู้จะขาย และ ผู้จะซื้อ จะมีความผิดอะไรตามกฎหมายบ้างหรือไม่
ขอบคุณครับ
peak

110.168.62.116

peak

peak

ผู้เยี่ยมชม

peak2339@hotmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

15 มิ.ย. 2554 14:32 #1

1. พ่อซึ่งเป็นผู้จัดการมรดก มีสิทธิทำสัญญาจะซื้อจะขายให้กับบุคคลอื่นได้
2. ผู้จะซื้อก็สามารถฟ้องบังคับให้โอนที่ดินทรัพย์มรดกแปลงนี้ได้ ถ้าผู้จะขายไม่ยอมโอนที่ดินให้ แต่เมื่อโอนแล้ว ผู้จัดการมรดกต้องนำเงินที่ขายได้มาแบ่งให้ทายาททุกคน ถ้าไม่แบ่งเงิน
แต่เก็บไว้คนเดียวก็มีความผิดอาญา ฐานยักยอกทรัพย์

124.122.53.40

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

peak

peak

ผู้เยี่ยมชม

peak2339@hotmail.com

19 มิ.ย. 2554 21:50 #2

ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดครับ เพราะผมไม่ค่อยรู้กฎหมายและไม่เข้าใจคำตอบครับ
จากคำตอบของท่านข้อ 1. ผมเข้าใจว่า ท่านหมายถึงกรณีที่ คุณพ่อ(เพียงคนเดียว)
ในฐานะผู้จัดการมรดก มีสิทธิทำสัญญาจะซื้อจะขายให้กับบุคคลอื่นได้

แต่ในหนังสือสัญญาจะซื้อหรือสัญญาวางมัดจำ ไม่ได้ระบุว่าคุณพ่อผมเป็นผู้จะขายเพียงคนเดียว
แต่ระบุว่า "ข้าพเจ้า ....ชื่อลูกชายคนโต...... , .......ชื่อสามี........ ในฐานะส่วนตัวและผู้จัดการมรดกของ ....ชื่อคุณแม่....
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่าผู้จะขายฝ่ายหนึ่ง กับ .........." ซึ่งหมายถึง ผู้จะขายคือ พี่ชายผมและคุณพ่อ ไม่ใช่คุณพ่อคนเดียว

คำถามคือ
1.คุณพ่อผมและพี่ชายคนโต มีสิทธิขายที่ดินมรดกแปลงนี้หรือไม่
2.หนังสือสัญญาจะซื้อฯดังกล่าว ใช้ฟ้องร้องบังคับทางกฎหมายได้หรือไม่ เพราะ
ผมเข้าใจ(เข้าใจเอาเองนะครับ)ว่า พี่ชายผมเป็นแค่ทายาทในมรดกที่ดินนี้เท่านั้น
ไม่น่าจะมีสิทธิลงชื่อเป็นผู้จะขายร่วมกับคุณพ่อผม

ขอบคุณมากครับ

124.121.35.174

peak

peak

ผู้เยี่ยมชม

peak2339@hotmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krishna1936@gmail.com

20 มิ.ย. 2554 14:13 #3

1. ทั้งคุณพ่อและพี่ชายมีสิทธิทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบุคคลอื่นได้ แต่กรณีนี้จะขายทั้งแปลงไม่ได้ ขายได้เฉพาะในส่วนของพ่อและพี่ชายเท่านั้น ส่วนของคุณยังคงอยู่ ถ้าคุณรู้ชื่อคนที่จะมาซื้อควรแจ้งให้เขาทราบว่าคุณก็มีสิทธิในที่ดินแปลงนี้ หากเขาจะซื้อทั้งแปลงระวังจะถูกฟ้องเพิกถอน
2. หากถึงวันโอนแล้วไม่สามารถโอนให้ผู้จะซื้อได้ พ่อและพี่ชายอาจถูกผู้จะซื้อฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

124.121.217.77

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krishna1936@gmail.com

peak

peak

ผู้เยี่ยมชม

peak2339@hotmail.com

20 มิ.ย. 2554 15:47 #4

ขอบคุณมากครับ

124.121.13.188

peak

peak

ผู้เยี่ยมชม

peak2339@hotmail.com

peak

peak

ผู้เยี่ยมชม

peak2339@hotmail.com

2 ก.ค. 2554 09:34 #5

เรียน คุณทนายกฤษณะที่นับถือ
จากข้อมูลเดิมข้างต้น ผมขอเรียนถามเพิ่มเติมดังนี้ครับ
คุณพ่อผมและพี่ชายผม ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินแปลงนี้(ขายทั้งแปลง)มีรายละเอียดดังนี้ครับ

หนังสือสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำ
เขียนที่บ้าน....(ว่าง)......................
วันที่ x เดือน xxxxxxx พุทธศักราช xxxx
ข้าพเจ้า (พี่ชาย) , (คุณพ่อ) ในฐานะส่วนตัวและผู้จัดการมรดกของ (คุณแม่)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่าผู้จะขายฝ่ายหนึ่ง กับข้าพเจ้า (นายทุน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
ผู้จะซื้ออีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้
1.ผู้จะขายยอมตกลง ขายที่ดินโฉนดเลขที่ xxxx เลขที่ดิน xxxx ตำบล xxxxx
จำนวนเนื้อที่ xxx
เป็นราคาเงิน xxxx บาท ( xxxxxxx )โดยจะ ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ให้แก่ผู้จะซื้อ ณ วันที่.xxxx..เดือน..xxxxxxx...พุทธศักราช 25.xx..
2.ในการจะซื้อขายนี้ ผู้จะซื้อได้วางมัดจำให้ผู้จะขายไว้แล้วเป็นเงิน xxxx บาท
( xxxxxxxxx ) ผู้จะขายได้รับเงินมัดจำไว้ถูกต้องแล้ว
3.ถ้าผู้รับซื้อผิดสัญญาไม่ไปทำหนังสือสัญญาและจดทะเบียนรับซื้อตามกำหนดในข้อหนึ่ง
ผู้จะซื้อยอมให้ผู้จะขายริบมัดจำ แต่ถ้าผู้จะขายผิดสัญญาไม่ไปทำหนังสือสัญญาและจดทะเบียนขาย
ตามกำหนดในข้อหนึ่ง ผู้จะขายยอมให้ผู้จะซื้อฟ้องศาลบังคับให้เป็นไปตามสัญญานี้
และยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จะซื้ออีก ..(ว่าง)...... บาท (......(ว่าง)............) อีกส่วนหนึ่งด้วย
4.ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นในการโอน ผู้ซื้อเป็นผู้ออก ค่านายหน้า 5% ผู้ขายเป็นผู้ออก
5.เพื่อเป็นหลักฐานผู้จะขายและผู้จะซื้อได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ลงชื่อ .... (คุณพ่อ) , ( พี่ชาย).....ผู้จะขาย
ลงชื่อ .........(นายทุน)................ผู้จะซื้อ
ลงชื่อ ...........อ่านไม่ออก............พยาน / ผู้เขียน
ผมขอเรียนถามอีกครั้งว่า
1.หนังสือสัญญาดังกล่าว มีความหมายหรือถือเป็นการขายที่ดินมรดกนี้ทั้งแปลงหรือไม่
2.ผมเป็นลูกคนเล็ก เป็นทายาทมีสิทธิในมรดกเท่ากับพี่ชาย ผมสามารถทำสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินแบบเดียวกับที่พี่ชายผมทำดังกล่าวได้หรือไม่

3.ผมได้แจ้งให้นายทุนฯ(ผู้จะซื้อ)ทราบ ตามที่คุณทนายแนะนำแล้ว แต่นายทุนฯบอกว่า
คุณพ่อผมซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวให้นายทุนฯแล้ว
ทำให้ผมไม่มีสิทธิในที่ดินมรดกแปลงนี้ ... ผมควรจะทำอย่างไร ถึงจะได้มีส่วนในที่ดินมรดกของคุณแม่ผมครับ
หมายถึง ผมต้องการมรดกเป็นที่ดิน ไม่ได้ต้องการส่วนแบ่งจากเงินที่ขายที่ดินได้นะครับ
4.ตอนที่ ผู้จัดการมรดก(คุณพ่อ)กับพี่ชายผม ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายฉบับดังกล่าว ผมไม่รู้เรื่อง
เพราะผมยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผมเพิ่งจะทราบเรื่องดังกล่าวเร็วๆนี้ ผมจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีครับ
ถ้าหากผมจะไปร้องเรียนที่ศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เปลี่ยนผู้จัดการมรดก
เพราะผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำตามหน้าที่ ปิดบังมรดกต่อทายาท เพิกเฉยไม่แบ่งมรดกให้ทายาท
ได้หรือไม่ครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

110.169.179.57

peak

peak

ผู้เยี่ยมชม

peak2339@hotmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

2 ก.ค. 2554 10:03 #6

1. เป็นการขายที่ดินทั้งแปลง
2. คุณก็สามารถทำสัญญาจะซื้อจะขายได้
3. ฟ้องผู้จัดการมรดก เพื่อขอแบ่งทรัพย์มรดกคือที่ดินดังกล่าว ส่วนการแจ้งให้ผู้จะซื้อได้ทราบต้องแจ้งเป็นหนังสือนะครับ
4. ถ้าทรัพย์มรดกมีแค่ที่ดินแปลงนี้ ก็ฟ้องขอแบ่งมรดกเลยไม่ต้องขอเปลี่ยนผู้จัดการหรอก

124.121.131.226

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้