นาย พชร ประจญกิจชัย

นาย พชร ประจญกิจชัย

ผู้เยี่ยมชม

pachara.A31@hotmail.com

  ที่ดินที่บริจากสร้างโรงเรียนเมื่อโรงเรียนถูกยุบไปแล้วจะขอที่ดินคืนได้มั้ยครับ (3769 อ่าน)

28 ม.ค. 2555 22:34

ขออนุญาติถามพี่กฤษณะนะครับว่า ตาทวดผมบริจากที่ดินเพื่อการศึกษาสร้างโรงเรียน ตั้งแต่ 11 มกราคม 2500 เป็นจำนวน 6ไร่ และ
เมื่อปี 2545 โรงเรียนถูกยุบรื้อถอนออกไปจนเหลือแต่ที่ว้างเปล่า ทายาทที่เหลืออยู่2คนจาก5คน คือตาของผมทั้ง2คนพี่กับน้องได้ไปติดต่อที่ กรมธนารักษ์ ราชพัสดุ เจ้าหน้าที่บอกว่าที่ทั้ง6ไร่เป็นของ ราชพัสดุ แต่ในเสานำโฉนดไม่ได้ระบุเลขที่โฉนดคือยังไม่ได้ทำการลางวัด ได้แต่ระบุว่าซ้ายขวาติดใครหน้าหลังติดใครเท่านั้น ตาได้ไปถามถึงการขอคืนว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาแล้ว ทายาทจะทำเรื่องขอคืนได้มั้ย ก็ถูกไล่กลับมาด้วยคำพูดที่ไม่ดีทุกครั้ง แต่เมื่อปี 2549 มีการออกโฉนดให้กับตาผู้พี่ 2ไร่ และของราชพัสดุ 4ไร่ มีเลขโฉนดพร้อมทั้งสองแปลง โดยตาผู้น้องพึงทราบเรื่องในเสานำโฉนดบัจจุบัน ว่ามีการลางวัดและออกเลขโฉนดไปแล้ว จึงอยากจะถามพี่ว่าตาผู้น้องจะมีสิทธิขอคืนที่ดินจาก ราชพัสดุ ได้หรือเปล่าครับเพราะไม่มีที่ทำกินแต่มีหลักฐานโฉนดก่อนและหลังออกเลข เอกสารการให้จากบิด มารดา เพื่อการศึกษาเมื่อปี 2500 รบกวนขอความรู้พี่ด้วยครับ

223.206.117.21

นาย พชร ประจญกิจชัย

นาย พชร ประจญกิจชัย

ผู้เยี่ยมชม

pachara.A31@hotmail.com

Umpan Ikan Bawal Galatama

Umpan Ikan Bawal Galatama

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

19 ก.ค. 2560 11:55 #10

The article is good and useful. Thank you
Visit back please

https://goo.gl/BW6QN9 || https://goo.gl/SDYsyf || https://goo.gl/pCzP6y || https://goo.gl/E7haJw ||
https://goo.gl/yBFuDV || https://goo.gl/hrHsss || https://goo.gl/izMCxX || https://goo.gl/U4NUwJ ||
https://goo.gl/DYfzpe || https://goo.gl/pizhUy || https://goo.gl/PqbbW7 || https://goo.gl/RJLPvR ||
https://goo.gl/qRGGur || https://goo.gl/rDPDxQ ||

36.72.101.68, 36.72.101.68

Umpan Ikan Bawal Galatama

Umpan Ikan Bawal Galatama

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

มือใหม่

มือใหม่

ผู้เยี่ยมชม

pp-sky@hotmail.com

8 ส.ค. 2560 15:17 #11

(หนงสั ือพิมพบ์ านเม ้ ืองคอลมนั ์คดีปกครอง ฉบบวั นเสาร ั ์ที่2 พฤษภาคม 2558)
ทดี่ นยกให ิ ้...ใช้ประโยชน์แล้วเลกิ ! ขอคนได ื ้ไหม ครับ !
คดีปกครองที่นามาเล ํ ่าสู่กนฟั ังในคอลมนั ์คดีปกครองฉบบนั ้ีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกบการขอค ั ืนที่ดินที่เอกชน
ยกใหทางราชการเพ ้ ื่อก่อต้
งโรงเร ั ียน แต่ภายหลงมั ีการยบเล ุ ิกโรงเรียนดงกล ั ่าว
ตามหลกั การบริจาคหรือการยกที่ดินใหแก้ ่ทางราชการของเอกชน ทางราชการผรู้ับบริจาคจะตองด ้ าเนํ ินการ
ใชประโยชน ้ ์ในที่ดินตามวตถั ุประสงคของผ ์ ยกท ู้ ี่ดินใหก้ บทางราชการ ั และในกรณีที่ทางราชการผรู้ับบริจาคไม่ไดใช้ ประโยชน ้ ์
ในที่ราชพสดั ุน้นตามว ั ตถั ุประสงคของผ ์ ยกให ู้ ้กฎหมายกาหนดให ํ ้ผยกให ู้ ้หรือทายาทของผยกให ู้ ้มีหนงสั ือแจงกรมธนาร ้ ักษ์
ขอรับที่ราชพสดั ุดงกล ั ่าวคืนได้
คดีน้ีเจาของท ้ ี่ดินที่ยกให้จะขอคืนที่ดินแปลงดงกล ั ่าวไดหร้ ือไม่ ? หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเดิมที่ดินแปลงที่
ยกให้เป็นที่ดิน สค 1. และเจ้าของที่ดินได้ทําสัญญาให้เมื่อปีพ.ศ. 2503 กับศึกษาธิการอําเภอโดยมีเงื่อนไขว่า หากโรงเรียน
หรือที่ดินถูกโยกย้ายหรือถูกยุบไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้อุทิศจะร้องขอรับเอาที่ดินคืนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป และหลังจากเปิดใช้
เป็นโรงเรียน เมื่อปีพ.ศ. 2505 ไดม้ีการออก น.ส. 3 แก่ที่ดินดงกล ั ่าว โดยเจาของท ้ ี่ดินเดิมไดจดทะเบ ้ ียนยกที่ดินให้กบั
กระทรวงศึกษาธิการโดยมิไดม้ีเงื่อนไขใด ๆ หลงจากน ั ้นได ั ข้้ึนทะเบียนเป็นที่ราชพสดั ุและออกหนงสั ือสาคํ ญสั าหร ํ ับที่หลวง
เป็นที่ดินสาธารณสมบตัิของแผนด่ ินประเภทใชประโยชน ้ ์ของแผนด่ ินโดยเฉพาะ ต่อมาปีการศึกษา 2542 ได้มีประกาศให้
ล้มเลกโรงเร ิ ียน
ดงนั ้นั กรมธนารักษ์ต้องคนทื ดี่ นให ิ ้แก่เจ้าของทดี่ นิ (ผู้ฟ้องคด) ีหรือไม่ ?
ตามข้อ 8 วรรคหน่ึง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ที่ราชพสดั ุพ.ศ. 2518 มาใชบ้ งคั บั ซ่ึงกาหนดว ํ ่า การโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้
จะกระทําได้ต่อเมื่อ (2) ทางราชการไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้... (ปัจจุบันคือ
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 ข้อ 9)
ศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉัยว่าเมื่อผฟู้้องคดีไดแสดงเจตนายกท ้ ี่ดินและสิ่งปลกสร ู ้างใหกระทรวงศ ้ ึกษาธิการ
เพื่อเป็นที่ต้
งโรงเร ั ียนซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดเป้ ิดเป็นโรงเรียนตามเจตนาของผฟู้้องคดีที่ดินและอาคารดงกล ั ่าวจึงตกเป็น
สาธารณสมบตัิของแผนด่ ินที่ใชเพ้ ื่อประโยชน์ของแผนด่ ินโดยเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยมาตรา ์ 1304 (3)
โดยผลของกฎหมาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้นําที่ดินพิพาทขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ดงนั ้ัน แม้ภายหลังจะมีการยุบเลิก
โรงเรียน ทดี่ นพิ พาทก ิ ย็งคงเป ั ็นทราชพ ี่ สดั ุซึ่งเป็นสาธารณสมบัตของแผ ิ ่นดนประเภทใช ิ ้เพอประโยชน ื่ ์ของแผ่นดนโดยเฉพาะ ิ
กระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดต้ังโรงเรียนและเปิดทําการสอนจึงไม่ถือว่าทางราชการไม่ประสงค์จะใช้ที่
ราชพสดั ุน้ันตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้หรือมิไดใช้ ท้ ี่ดินตามวตถั ุประสงคของผ ์ ยกให ู้ ้ที่จะเป็นเหตุใหผ้ยกให ู้ ้ขอคืนที่ดิน
ได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2537) ข้อ 8 (2) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และเมื่อที่ดินที่ต้ังโรงเรียนเป็น
สาธารณประโยชน์ของแผนด่ ินประเภทใชเพ้ ื่อประโยชน์ของแผนด่ ินโดยเฉพาะแม้ต่อมาจะมีการยุบหรือเลกโรงเร ิ ียน กไม็ ่
ทาใหํ ้สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพอประโยชน ื่ ์ของแผ่นดินโดยเฉพาะกลบกลายสภาพเป ั ็นที่ดินที่เป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดินธรรมดาที่รัฐยึดถือไว้คล้ายกับทรัพย์สินของเอกชนทั่วไปและอาจมีการจําหน่ายจ่ายโอนกันได้ตามวิธีการ
ธรรมดาอีกท้งั ผูถู้กฟ้องคดียงคงด ั ูแลรักษาที่ดินพิพาทเพื่อให้หน่วยงานราชการไดใช้ ประโยชน ้ ์จึงเป็นกรณีที่ผูถู้กฟ้องคดี
สงวนไวเพ้ ื่อประโยชน์ร่วมกนอย ั ู่ดงนั ้นั การโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินพิพาทซ่ึงเป็นที่ราชพสดั ุคืนใหแก้ ่ผฟู้้องคดีจึงไม่อาจกระทาไดํ ้
(คาพํ ิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ. 443/2557)
2
ดงนั ้นั เมื่อเอกชนยกที่ดินใหแก้ ่ทางราชการแลว้ผยกให ู้ หร้ ือทายาทจึงมีสิทธิขอคืนที่ดินไดตามหล ้ กเกณฑ ั ์
ที่กฎหมายกาหนด ํ เช่น กรณีที่ทางราชการไม่ไดใช้ ประโยชน ้ ์ในที่ดินอนเป ั ็นที่ราชพสดั ุตามวตถั ุประสงคของผ ์ ยกให ู้ ้แต่เม่ือ
ทางราชการไดม้ีการใชประโยชน ้ ์ตามวตถั ุประสงคของผ ์ ยกให ู้ แล้ ว้ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงแมต้่อมาภายหลงมั ิไดใช้ ท้ ี่ดิน
แปลงดงกล ั ่าวตามวตถั ุประสงคอ์ีกโดยทางราชการยงคงด ั ูแลรักษาที่ดินเพื่อเปิดโอกาสใหหน้ ่วยราชการไดขอใช ้ ประโยชน ้ ์
กรณีดงกล ั ่าวน้ีถือวาไม ่ ่เป็นไปตามหลกเกณฑ ั ท์ ี่จะขอคืนที่ดินได... ้ ครับ !
นายปกคhttp://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_080515_100648.pdf

61.91.33.142

มือใหม่

มือใหม่

ผู้เยี่ยมชม

pp-sky@hotmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

29 ม.ค. 2555 16:29 #1

เมื่อบริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน ถือว่าเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินไปแล้ว เอาคืนไม่ได้แล้ว แต่ผมว่าคุณให้ข้อมูลมาอีกที ว่าตรงส่วนที่เป็นโรงเรียนนั้น ปัจจุบันในโฉนดที่ดินยังเป็นชื่อใคร ถ้ายังไม่เป็นชื่อกรมธนารักษ์ก็อาจมีสิทธิ

124.122.197.112

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

นาย พชร ประจญกิจชัย

นาย พชร ประจญกิจชัย

ผู้เยี่ยมชม

pachara.A31@hotmail.com

29 ม.ค. 2555 22:24 #2

เพิ่มเติมครับพี่ ตั้งแต่ปี 2500 ที่ยกให้สร้างโรงเรียนพื้นที่ 6ไร่ ระบุในโฉนดว่า "ที่มีการครอบครอง" มาจนถึงปี 2545 ที่โรงเรียนยุบเหลือที่ว้างเปล่าโฉนดดังกล่าวก็ยังระบุไว้เช่นเดิมครับ แต่พอมีการเรียกร้องสิทธิขอคืน จากทาง"ที่ดินจังหวัด" ก็ถูกไล่มาที่ "ราชพัสดุ" เจ้าหน้าที่ก็บ่ายเบียงพูดขู่ต่างๆนาๆ ว่าที่เป็นของ "ราชพัสดุ" แล้วจะสู้กับหลวงหลอไม่มีวันชนะหลอกลุง ตาทั้งสองได้ต่างคนต่างทำตามความรู้ที่มีอยู่ คือไม่ค่อยถูกกันครับ ในโฉนดก็ยังระบุว่า "ที่มีการครอบครอง" มาจนถึงปลายปี 2548 ได้มีการรังวัดที่เกิดขึ้นโดยตาผู้น้องไม่ทราบว่ามาทำอะไรของใคร ถามเจ้าหน้าที่ก็ไม่ตอบจนเลร็ดสินแล้วกลับไป ซึ้งตาผู้น้องก็ได้พักอาศัยอยู่ติดกับที่ดังกล่าว ไม่มีการติดประกาศใดๆก่อนและหลังที่มาดำเนินการกันทั้งสิ้นครับ พอต้นปี 2549 ได้มีการออกโฉนดเป็นสองส่วนคือ 2ไร่มีเลขที่ ข04466 8ข4400 และอีกส่วน 4ไร่มีเลขที่ ข06711 ข06913 ชร.1มีตัวหนังสือในโฉนดว่า "ที่ราชพัสดุ" ครับแสดงว่าตาผมหมดสิทธิแล้วใช่ไหมครับ แล้วทำมัยตาผู้พี่ออกโฉนดได้และไม่มีการสืบทายาทหรือมีหนังสือแจ้งเตือนใดๆเลยครับ ตาผมไม่มีที่ทำกินไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องอาศัยอยู่ในห้องน้ำเก่าของโรงเรียนที่ยุบไปแล้ว พอจะมีวิธีไหนบ้างมั้ยครับ หรือหมดสิทธิแล้วจริงๆครับ จะได้พยายามบอกตาให้หยุดวิ้งเต้นเพราะต้องกู้หนียืมสินเค้าไปดำเนินการครับ ขอบคุณพี่มากครับที่สะระเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้ครับ......

223.207.81.4

นาย พชร ประจญกิจชัย

นาย พชร ประจญกิจชัย

ผู้เยี่ยมชม

pachara.A31@hotmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

29 ม.ค. 2555 23:12 #3

ถ้าเป็นแบบนี้ ก็หมดสิทธิแน่นอนละครับ เพราะที่ดินระบุชัดว่าเป็นของที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นของรัฐไปแล้ว แต่อาศัยอยู่ได้ครับตราบใดที่เขายังไม่ขับไล่

124.121.217.253

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

นาย พชร ประจญกิจชัย

นาย พชร ประจญกิจชัย

ผู้เยี่ยมชม

pachara.A31@hotmail.com

30 ม.ค. 2555 00:31 #4

พี่ครับแต่ถ้าที่ที่ดินยังไม่ระบุชื่อเจ้าของโฉนดชัดเจนว่าใคร มีแค่เลขรังวัดแล้วยังไม่ได้ออกเป็นโฉนดตัวจริงก็ยังมีสิทธิใช่มั้ยครับ

แล้วกรณีนี้ถ้าเป็นของ ราชพัสดุ ไปแล้วเราจะใช้ข้อของการครอบครองปรปักษ์กับ ราชพัดดุ ได้มั้ยครับ ตั้งแต่ปี 2549 จนครบ 10ปี เพราะเราเข้ามาอยู่แล้วเค้าไม่ได้มาไล่หรือดำเนินการใดๆเลยครับ

แล้วทำมัย ราชพัสดุ ถึงยอมแบ่งที่2ไร่ จาก6ไร่ ที่มีอยู่เดิมของโรงเรียนให้กับบุคคลอื่นคือตาผู้พี่ได้ครับ เพราะ2ไร่นั้นไม่ได้ระบุชื่อที่ราชพัสดุ ตอนบริจากให้ไป6ไร่และรับ6ไร่ ราชพัสดุทำมัยไม่ครอบครองทั้งหมดละครับ อย่างนี้มันเป็นความผิมหรือเปล่าครับ

223.207.81.4

นาย พชร ประจญกิจชัย

นาย พชร ประจญกิจชัย

ผู้เยี่ยมชม

pachara.A31@hotmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

30 ม.ค. 2555 23:19 #5

ก็คุณโพสต์เองในหัวข้อต้นๆ ว่าเป็นโฉนด แล้วคุณทราบได้อย่างไรว่าโฉนดยังไม่ออก ถ้ายังไม่ออกจริงก็เป็นที่ดินมือเปล่าที่มีเพียงสิทธิครอบครอง ไม่ต้องไปคิดเรื่องครอบครองปรปักษ์ เพราะครอบครองปรปักษ์ใช้ได้กับที่ดินมีโฉนดเท่านั้น
ส่วนเรื่อง 2 ไร่จาก 6 ไร่ นั้นเป็นรายละเอียด ผมว่าถามเจ้าหน้าที่ราชพัสดุโดยตรงดีกว่า

124.121.132.69

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

นาย พชร ประจญกิจชัย

นาย พชร ประจญกิจชัย

ผู้เยี่ยมชม

pachara.A31@hotmail.com

30 ม.ค. 2555 23:43 #6

ผมเพียงตั้งคำถามเป็นทางเลือกเฉยๆครับพี่ คือผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้ครับ เพื่อจะเป็นไปได้หรือไม่ได้นั้นผมมิได้บิดเบือนคำที่โพสข้างต้นไปมานะครับ ถ้าผมใช้คำถามที่ไม่เหมาะสมผมขออภัยครับ ขอบคุณครับผม......

223.207.81.4

นาย พชร ประจญกิจชัย

นาย พชร ประจญกิจชัย

ผู้เยี่ยมชม

pachara.A31@hotmail.com

นาย กิตติศักดิ์  ไกรณรงค์

นาย กิตติศักดิ์ ไกรณรงค์

ผู้เยี่ยมชม

kittisak.lawyer@gmail.com

16 ส.ค. 2555 11:23 #8

ผมเคยพบข้อมูลขอคืนได้ แต่จำรายละเอียดไ่ม่ได้ ผมมีเคสนี้เหมือนกัน ตรงกันเลยครับ แต่เค้าให้ส่วนแบ่งที่ดินผมน้อย ผมเลยไม่ทำให้

เพราะเรื่องนี้ ต้องออกเป็นมติ ครม.น่ะคุณ ทนาย แต่ผมไม่ยืนยันน่ะ ผมเคยค้นนานแล้ว ผิดพลาด ต้องขอเวลาตรวจสอบอีกครั้ง

จาก ทนาย กิตติศักดิ์ ไกรณรงค์ เลขใบอนุญาต ๔๙๕/๒๕๒๙ ประเภท ตลอดชีพ

โทรฯ ๐๘๖-๒๕๑-๕๐๐๐ ,๐๔๔-๒๘๐-๐๔๓,๐๔๔-๒๘๐-๐๔๔(แฟ๊กซ์)

หมายเหุตุ ขอโทษที่มาโพสในเว็ปนี้ ผ่านมาครับ แต่รายละเอียดบุคคล-หมายเลขโทรฯ เป็นเบอร์จริงๆครับ

110.168.19.108

นาย กิตติศักดิ์  ไกรณรงค์

นาย กิตติศักดิ์ ไกรณรงค์

ผู้เยี่ยมชม

kittisak.lawyer@gmail.com

นาย กิตติศักดิ์  ไกรณรงค์

นาย กิตติศักดิ์ ไกรณรงค์

ผู้เยี่ยมชม

kittisak.lawyer@gmail.com

16 ส.ค. 2555 12:09 #9

ผมเคยพบข้อมูลขอคืนได้ แต่จำรายละเอียดไ่ม่ได้ ผมมีเคสนี้เหมือนกัน ตรงกันเลยครับ แต่เค้าให้ส่วนแบ่งที่ดินผมน้อย ผมเลยไม่ทำให้

เพราะเรื่องนี้ ต้องออกเป็นมติ ครม.น่ะคุณ ทนาย แต่ผมไม่ยืนยันน่ะ ผมเคยค้นนานแล้ว ผิดพลาด ต้องขอเวลาตรวจสอบอีกครั้ง

จาก ทนาย กิตติศักดิ์ ไกรณรงค์ เลขใบอนุญาต ๔๙๕/๒๕๒๙ ประเภท ตลอดชีพ

โทรฯ ๐๘๖-๒๕๑-๕๐๐๐ ,๐๔๔-๒๘๐-๐๔๓,๐๔๔-๒๘๐-๐๔๔(แฟ๊กซ์)

หมายเหุตุ ขอโทษที่มาโพสในเว็ปนี้ ผ่านมาครับ แต่รายละเอียดบุคคล-หมายเลขโทรฯ เป็นเบอร์จริงๆครับ เย็นนี้ผมนัดลูกความ

รายนี้มาพบ (รู้จักกันมานานนับสิบปี)

110.168.19.108

นาย กิตติศักดิ์  ไกรณรงค์

นาย กิตติศักดิ์ ไกรณรงค์

ผู้เยี่ยมชม

kittisak.lawyer@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้